EXPERIAN - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΓΕΤΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Εταιρικό προφίλ

Η Experian® είναι η κορυφαία στον κόσμο εταιρεία πληροφοριακών υπηρεσιών και παρέχει δεδομένα και εργαλεία ανάλυσης σε πελάτες που βρίσκονται σε περισσότερες από 80 χώρες. Η εταιρεία βοηθάει τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων, την πρόληψη της απάτης, την αξιοποίηση των ευκαιριών μάρκετινγκ και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η Experian βοηθά επίσης τους ιδιώτες να ελέγχουν την πιστωτική εικόνα τους και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους, καθώς και να προφυλάσσονται από πράξεις κατάχρησης ταυτότητας.

Η Experian plc είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (EXPN) και περιλαμβάνεται στο δείκτη FTSE 100. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 ανήλθαν σε 4,2 δις δολάρια. Η Experian απασχολεί περίπου 15.000 ανθρώπους σε 41 χώρες. Η εταιρική έδρα της βρίσκεται στο Δουβλίνο και διατηρεί κέντρα διεύθυνσης των δραστηριοτήτων της στο Νότινγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, την Κόστα Μέσα της Καλιφόρνια και το Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Κύριες δραστηριότητες

Το όραμα της Experian είναι να καταστούν οι άνθρωποι, τα δεδομένα και η τεχνολογία της εταιρείας απαραίτητο κομμάτι κάθε σημαντικής καταναλωτικής οικονομίας στον κόσμο.

Η εταιρεία εκδίδει εκθέσεις με τις οικονομικές επιδόσεις της, με στοιχεία για τέσσερις γεωγραφικές περιφέρειες: Βόρειος Αμερική, Νότιος Αμερική, ΗΒ/Ιρλανδία και Ευρώπη/Μέση Ανατολή/Αφρική/Ασία/Ειρηνικός. Οι δραστηριότητές της στις περιφέρειες αυτές ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Πιστωτικές υπηρεσίες

Οι Πιστωτικές υπηρεσίες βοηθούν τους οργανισμούς να αποκτούν νέους πελάτες για τα πιστωτικά τους προϊόντα, να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τους πιστωτικούς κινδύνους, και να μειώνουν την έκθεσή τους σε επισφαλές χρέος και απάτες. Η Experian διατηρεί πολύ μεγάλες και λεπτομερείς βάσεις δεδομένων, στις οποίες τηρείται το ιστορικό αιτήσεων χορήγησης πιστώσεων και εξόφλησης οφειλών εκατομμυρίων καταναλωτών και επιχειρήσεων.

 

Ανάλυση αποφάσεων

Η ανάλυση αποφάσεων επιτρέπει σε οργανισμούς με μεγάλη πελατειακή βάση να διαχειρίζονται και να αυτοματοποιούν τον τεράστιο όγκο αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά. Στους πελάτες της Experian περιλαμβάνονται διεθνείς τράπεζες, εταιρείες κοινής ωφέλειας και πάροχοι υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, που βασίζονται στα εργαλεία προβλέψεων και στο προηγμένο λογισμικό της εταιρείας για να ελέγχουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες τους.

Υπηρεσίες μάρκετινγκ

Οι Υπηρεσίες μάρκετινγκ βοηθούν τους οργανισμούς να στοχεύουν και να προσεγγίζουν αποτελεσματικά τους πελάτες, επιτυγχάνοντας παράλληλα βελτιωμένη απόδοση της επένδυσής τους. Η Experian τηρεί εκτενή γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα για επιχειρήσεις και καταναλωτές, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον τρόπο ζωής τους.  Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα ανάλυσης και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κατανοούν τους πελάτες τους και να επικοινωνούν μαζί τους χρησιμοποιώντας διάφορους διαύλους.

Στρατηγική

Οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς της Experian χαρακτηρίζονται από την πρωτοπορία τους στην αγορά, τα σημαντικά εμπόδια που υπάρχουν στην είσοδο σε αυτούς, το παγκόσμιο εύρος τους και το δυναμικό μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, καθώς και τα ελκυστικά χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά τους.  Για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της μακροπρόθεσμα, η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρία στοιχεία:

1. Εστίαση στα δεδομένα και την ανάλυση

Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της Experian βρίσκεται η κυριότητα και η διαχείριση πολύ μεγάλων και αναλυτικών συνόλων καταναλωτικών και εμπορικών δεδομένων.  Από αυτά, η εταιρεία μπορεί να εξάγει σημαντική πρόσθετη αξία χρησιμοποιώντας τα ειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης και το λογισμικό της.  Αυτός ο συνδυασμός δεδομένων και ανάλυσης αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης.

Ως εκ τούτου, η Experian εστιάζει τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη αυτών των βασικών δυνατοτήτων, ώστε να καταλαμβάνει ηγετικές θέσεις στους τομείς της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και στοχευμένου μάρκετινγκ.  Η εταιρεία επωφελείται επίσης συνεργιών οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πιστωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μάρκετινγκ που παρέχει ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί σημαντικό αριθμό διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων, οι οποίες εξυπηρετούν τους πελάτες της και στους δύο τομείς.

2. Προώθηση κερδοφόρας ανάπτυξης

Η Experian κατέχει εξαιρετικές θέσεις στις αγορές πιστώσεων και μάρκετινγκ, και στόχος της είναι να επιτυγχάνει οργανική ανάπτυξη των εσόδων της επωφελούμενη του μεγέθους της και στοχεύοντας στην επίτευξη των καλύτερων επιδόσεων στο χώρο της.

Το στρατηγικό πλαίσιο της Experian για την προώθηση της κερδοφόρας ανάπτυξής της περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες:

Γεωγραφική επέκταση – επεκτείνοντας το παγκόσμιο δίκτυό της και αυξάνοντας τις υφιστάμενες δυνατότητές της σε νέες γεωγραφικές περιοχές και κάθετες αγορές. Καινοτομία για διατήρηση της πρωτοπορίας – προωθώντας την κουλτούρα της για συνεχή καινοτομία και επενδύοντας σε νέες πηγές δεδομένων και σε βελτιωμένα εργαλεία ανάλυσης για την παροχή σημαντικής αξίας στους πελάτες της. Προώθηση της επιχειρησιακής αριστείας – αξιοποιώντας την παγκόσμια παρουσία της και τις κοινές πλατφόρμες για τη γρήγορη προώθηση παγκόσμιων προϊόντων σε νέες αγορές.

3. Βελτιστοποίηση της απόδοσης κεφαλαίου

Η Experian έχει δεσμευτεί στην τήρηση ενός συνετού, ευέλικτου και αποδοτικού ισολογισμού.  Στόχος της είναι η χρήση των ισχυρών ταμειακών ροών της για την επανεπένδυση στην αγορά που δραστηριοποιείται, ώστε να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της, καθώς και να πραγματοποιήσει στοχευμένες εξαγορές οι οποίες συμβαδίζουν με τη στρατηγική της και συμβάλουν στην υπέρβαση τυχόν εμποδίων.  Καθώς οι δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας βελτιώνονται, η εταιρεία θα διερευνήσει πρόσθετες δυνατότητες για την επιστροφή του πλεονάσματος διαθεσίμων στους μετόχους της μέσω μερισμάτων ή σχεδίων επαναγοράς μετοχών.

  • © Experian 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.