Νομικοί όροι, προϋποθέσεις και πολιτική προστασίας απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες πριν να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Χρησιμοποιώντας αυτό το δικτυακό τόπο συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν για την Experian Information Solutions, Inc., τη μητρική εταιρεία της, τις θυγατρικές της, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, τα τμήματά της, τους αναδόχους της και κάθε πηγή δεδομένων και προμηθευτή, μέρη συλλογικά αποκαλούμενα στο παρόν «Experian». Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι συμπληρωματικοί και δεν καταργούν τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Experian και αλλιώς μέσω του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες και τα προϊόντα που προσφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο παρέχονται «ως έχουν» και δεν παρέχεται καμία ρητή ή εννοούμενη εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων εμπορευσημότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων, υποχρεώσεων ή κανονισμών. Η Experian δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέρους για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, άμεσης, έμμεσης, ειδικής  ή επακολούθησης ζημίας, που προκαλείται απο τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος δικτυακού τύπου ή οποιουδήποτε συνδεμένου δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απολεσθέντων κερδών, απώλειας χρήσης, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλης οικονομικής ζημίας, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης  αδικοπραξίας, ακόμα και εάν η Experian έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα πρόκλησης της εν λόγω ζημίας. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η μή ανάληψη ή ο περιορισμός εγγυήσεων ή ευθύνης. Η Experian δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια, τον επίκαιρο χαρακτήρα, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για ορισμένο σκοπό ή χρήση οποιονδήποτε πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυκό τόπο.

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στον παρόντα δικτυακό τόπο δύναται να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα.

Η Experian έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να επαυξήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού. Οι εν λόγω αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη σχετική ειδοποίηση, η οποία δύναται να παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης στον παρόντα δικτυακό τόπο ή με άλλο ηλεκτρονικό ή συμβατικό μέσο. Συμφωνείτε να ελέγχετε περιοδικά τη σελίδα αυτή για να λαμβάνετε γνώση τέτοιου είδους αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται εδώ. Η συνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου μετά την εν λόγω ειδοποίηση θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους

Για σκοπούς διευκόλυνσης, ο δικτυακός τόπος της Experian περιέχει συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Experian δεν πραγματοποιεί καμία δήλωση ούτε παρέχει καμία εγγύηση για οποιονδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου τον οποίο ενδέχεται να επισκεφθείτε μέσω των διαθέσιμων συνδέσεων. Παρέχοντας σύνδεση προς αυτούς τους δικτυακούς τόπους, η Experian δεν προσυπογράφει, δεν υιοθετεί και δεν αποδέχεται με άλλο τρόπο καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων.

Εμπορικό σήμα

Η Experian και τα προϊόντα της Experian που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Experian Information Solutions, Inc. ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Τα άλλα προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται δύναται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων της Experian από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Experian.

Copyright

© Experian Information Solutions, Inc., 2006. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση ή διανομή με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο οποιουδήποτε τμήματος του δικτυακού τόπου της Experian χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Experian Information Solutions, Inc.

Τα στοιχεία του δικτυακού τόπου της Experian προστατεύονται από τους νόμους περί εμπορικής εμφάνισης, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και από άλλους νόμους και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή στο σύνολό τους ή εν μέρει. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή αναμετάδοση οποιουδήποτε λογοτύπου, γραφικού ή εικόνας από τον παρόντα δικτυακό τόπο χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Experian.

Ανάλυση επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου

Ακολούθως περιγράφεται η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Experian για να αναλύει την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων της ενότητας του δικτυακού τόπου www.experian.com εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, αρχείων ημερολογίου ιστού (web logs) ή άλλων τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σχέση με συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία της Experian που προσφέρεται online, παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις πολιτικές προστασίας απορρήτου των προϊόντων και των υπηρεσιών και μελετήστε την πολιτική προστασίας απορρήτου που αφορά στο συγκεκριμένο online προϊόν ή υπηρεσία.

Η προσέγγισή μας για την προστασία του απορρήτου

Η Experian® θεωρεί εαυτόν θεματοφύλακα των πληροφοριών που συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί. Ευθύνη μας είναι να φροντίζουμε για την ασφάλεια των πληροφοριών που κατέχουμε και να διατηρούμε το απόρρητο των καταναλωτών εξασφαλίζοντας την κατάλληλη και υπεύθυνη χρήση των πληροφοριών. Παρέχουμε υπηρεσίες βάσει πληροφοριών για εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η χρήση των πληροφοριών αυτών γίνεται σύμφωνα με τις Καθολικές Αξίες για τις Πληροφορίες της εταιρείας.

Αυτές οι Αξίες για τις Πληροφορίες αποτελούν τη βάση της πεποίθησης της Experian ότι η χρήση των πληροφοριών πρέπει να ωφελεί τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τις προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με την προστασία του απορρήτου.

Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε σχετικά με τις πληροφορίες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί βάσει των αξιών μας, καθορίζουν πιο συγκεκριμένα πώς δύναται να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες. Οι πολιτικές ποικίλλουν, ώστε να ικανοποιούν τις νομικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών στον τομέα που χρησιμοποιείται κάθε επιμέρους προϊόν ή υπηρεσία παροχής πληροφοριών.

Βάση των πολιτικών αυτών αποτελεί η δέσμευση της Experian να παρέχει στους καταναλωτές ενημέρωση, δυνατότητες επιλογής και εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση προσωπικών πληροφοριών. Οι εκπαιδευμένοι καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά και επιτυχημένα σε έναν κόσμο που βασίζεται όλο και περισσότερο στην ανταλλαγή πληροφοριών για να προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητούν οι καταναλωτές.

Σήμερα, οι ανάγκες των επιχειρηματικών πελατών μας και οι προσδοκίες των καταναλωτών μεταβάλλονται συνεχώς, ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται επίσης συνεχώς. Η προσέγγισή μας για την προστασία του απορρήτου, η οποία πηγάζει από αυτές τις Καθολικές Αξίες για τις Πληροφορίες, επιτρέπει στην Experian να ανταποκρίνεται σε αυτές τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες και παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για την εφαρμογή νέων διαδικασιών και πολιτικών για την επίλυση σχετικών με τις πληροφορίες ζητημάτων σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον.

  • © Experian 2018. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.